ਕਿਰਾਇਆ ਤਹਿ

ਟਿਕਾਣਾ ਤਹਿ

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਸਥਾਨਸਮਾਸੂਚੀ, ਕਾਰਜ - ਕ੍ਰਮ
ਐਬੇਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਬਰਡੀਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਬਰਨੇਟੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਡਾਨੈਕਸੋਮ
ਅਹਤਾਹਕਕੋਪਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਏਅਰ ਰੰਗੇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਲਾਮੇਡਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਐਲਬਰਟਵਿਲੇਤੂ
ਅਲੀਦਾਮੰਗਲ / ਗੁ
ਐਲਨਤੂ
ਐਲਵੇਨਾਮੰਗਲ / ਗੁ
ਅਲੀਸ਼ਾਮਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਐਮਸਟਰਡਮਮੰਗਲਵਾਰ/ਅਸੀਂ/ਵੀਰ/ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਐਨੀਰੋਇਡਮੰਗੇ
ਐਂਗਲਿਨ ਝੀਲਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਐਨਹਾਈਮਤੂ
ਆਂਟਲਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਆਰਬਰਫੀਲਡਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਤੂ
ਆਰਕੋਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਅਰਦਾਥਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਰਰਨਤੂ
ਪੁੱਛਗਿੱਛਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਸਿਨੀਬੋਆਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪਾਣੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
Avonhurstਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਏਵੋਨਾਲੀਆਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਆਇਲਸਬਰੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੀ ਕਹਿ ਟਾਹਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਾਲਕਾਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਾਲਗੋਨੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੈਂਗੋਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੈਂਕਐਂਡਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੇਅਰਿੰਗਬੁੱਧ
ਬੈਟਲਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੀਟੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬੇਉਬੀਅਰਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੀਚੀਵੀਰਵਾਰ (ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਈ-ਸਿਤੰਬਰ 16 ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ)
ਬੇਲੇ ਪਲੇਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਬੇਲੇਗਰਡੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੇਲੇਵਿਊਬੁੱਧ
ਬੈਂਗਫਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੈਥੂਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੇਵਰਲੇਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬਿਨੇਫਾਈਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਵੱਡੀ ਨਦੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੱਡਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬਿਰਚ ਪਹਾੜੀਆਂਬੁੱਧ
ਬਿਰਸੇਵੀਰਵਾਰ (1 ਮਈ - 16 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)
ਬਲੈਕਸਟ੍ਰੈਪਮੰਗਲ / ਗੁ
ਬਲੇਡਵਰਥਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਬਲੇਨ ਲੇਕਤੂ
ਬੋਰਡਨਸੋਮ
ਸੀਮਾ ਡੈਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬ੍ਰੇਕਨਹਰ ਦੂਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ - ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਬ੍ਰੈਡਵੈਲਤੂ
ਬਰੇਡਨਬਰੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬ੍ਰੇਸੈਲਰਸੋਮ
ਬ੍ਰਿਕਰੇਸਟਤੂ
ਬਰਾਡਕ੍ਰੇਸਮੰਗਲਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬ੍ਰਾਡਵਿviewਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਰੌਕਬੁੱਧ
ਬਰੂਡਰਿਕਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਬ੍ਰੋਮਹੈੱਡਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਬਰੁੱਕਸਬੀਸੋਮ
ਬ੍ਰਾleਨਲੀਤੂ
ਬਰੂਨੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੁਚਾਨਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੁਏਨਾ ਵਿਸਟਾਮੰਗੇ
ਬੁਲੀਆਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੁਰਰਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬੁਰਜਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਰਸਟਾਲਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੁਸ਼ੇਲ ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੈਬਰੀਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੈਡੀਲੈਕਹਰ ਦੂਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ - ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਕੈਲਡਰਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਆਹ
ਕੈਂਡੀਐਕਮੰਗੇ
ਮੋਮਬੱਤੀ ਝੀਲਤੂ
ਕੈਂਡੋ-ਮੱਛਰਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੈਨੋਰਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੈਨਵੁੱਡਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਰਡਰੋਸਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ ਅ/ਰਾ
ਕੈਰੀਵਾਲੇਮੰਗਲ / ਗੁ
ਕਾਰਲਾਈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਰਮਲਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਕਾਰਮੀਕਲਸੋਮ / ਮੰਗਲ / ਤੁ
ਕਾਰੰਡਫਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਕੈਰਨਤੂ
ਕੈਰਨਪੋਰਟਤੂ
ਗਾਜਰ ਨਦੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਟਤੂ
ਸਿਲੋਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚੈਂਬਰਲੇਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚੈਪਲਿਨਤੂ
ਚਿੱਟੇਕ ਝੀਲਤੂ
ਚੁਆਇਸਲੈਂਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੇਕਤੂ
ਚਰਚਬ੍ਰਿਜਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਲੇਅਰਤੂ
ਕਲੇਵਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
Claybankਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਲੇਮੇਨਸੇਉਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਿਖਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਚਿਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਡੇਰੇਤੂ
ਕੋਡਿਟਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੋਲਵਿਲਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਾਲੋਨਸੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੰਪੀਅਰਮੰਗਲਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਾਂਗਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜਿੱਤਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਨਿਰੰਤਰਤਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੌਂਸਲਹਰ ਦੂਜੇ ਵੀਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
Corinneਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਵੇਰਮੰਗੇ
ਕੋਰੋਨਾਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਟੌ ਕ੍ਰੀਕਤੂ
ਕਾਵੇਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਰਿਕਮੰਗਲ / ਗੁ
ਕ੍ਰੇਨ ਵੈਲੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕ੍ਰੇਵਿਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ
ਕ੍ਰੀਲਮੈਨਮੰਗੇ
ਕਰੂਟਵੈਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਝੀਲਤੂ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸਬੁੱਧ
ਕੁਡਵਰਥਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਪਾਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚਾਕੂ ਕੱਟੋਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਸਿਮ੍ਰਿਕਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੈਫੋਮੰਗਲ
ਡਾਲਮੇਨੀਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਾਨਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਡੈਨਬਰੀਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੇਵਿਡਸਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਡੇਵਿਨਮੰਗੇ
ਡੈਬਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੀਅਰ ਵੈਲੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡਲੀਸਲਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਥੋ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੇਲਮਾਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੈਮੇਨਵੀਰਵਾਰ (ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਈ-ਸਿਤੰਬਰ 16 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)
ਡੇਨਹੋਲਮਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੈਨਜ਼ਿਲਮੰਗੇ
ਦਿਲਕੇਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਿੰਸਮੋਰਸੋਮ
ਡਿਸਲੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੌਡਸਲੈਂਡਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੋਮਰੇਮੀਬੁੱਧ
ਡੋਨਾਵੋਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੋਰਿਨਟੋਸ਼ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਖਿੱਚੋਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੁਬੁਕਬੁੱਧ
ਡਕ ਲੇਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੱਫਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੰਡਰਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਡੁਪੇਰੋਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਦੁਵਲਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਾਇਸਾਰਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਰਲ ਗ੍ਰੇਮੰਗਲ / ਗੁ
ਈਸਟਐਂਡਮੰਗਲਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਈਟੋਨਿਆਬੁੱਧ
ਈਬੇਨੇਜ਼ਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਈਕੋ ਬੇਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਐਡਮਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਈਡਨਵੋਲਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਐਜਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੂਹਣੀਬੁੱਧ
ਐਲਫਰੋਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਲਰੋਜ਼ਮੰਗਲ / ਗੁ
ਹੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
Emerald ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਏਮਾ ਲੇਕਤੂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਬੁੱਧ
ਐਨਗਫੀਲਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਰਹੈਜੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਵਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਲਿਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਐਸਟਨਮੰਗੇ
ਭੌਤੂ
ਫੇਅਰਹੋਮਬੁੱਧ
ਨਾਕਾਮਸੋਮ
ਫਰਲੈਂਡਮੰਗੇ
ਫਾਈਫ ਲੇਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫਿਲਮੋਰਮੰਗੇ
ਲੱਭਣ ਵਾਲਾਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਝੀਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫਿਸਕੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫਲੇਮਿੰਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਮ ਲੇਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਭੁੱਲਣਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਰਟ ਕਿ Quਅਪੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਰਟ ਸੈਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਸਟਨਤੂ
ਫੌਕਸ ਵੈਲੀਬੁੱਧ
ਫੌਕਸਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਮੰਗੇ
ਫ੍ਰੈਂਚਮੈਨ ਬੱਟਬੁੱਧ
ਫ੍ਰੋਬਿਸ਼ਰਮੰਗਲ / ਗੁ
ਫਰੰਟੀਅਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫੁਲਦਾਬੁੱਧ
ਗੈਨਸਬਰੋਮੰਗਲ / ਗੁ
ਗੈਲਿਵਨਸੋਮ
ਗਾਰਡੀਨਰ ਡੈਮਤੂ
ਗੈਰਾਲਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗਿਰਵਿਨਮੰਗੇ
Gladmarਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਗਲਾਸਲੀਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਲੇਨ ਬੁਸ਼ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗਲੇਨ ਈਵੇਨਮੰਗੇ
ਗਲੈਨਾਵੋਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਲੈਨਬੇਨਮੰਗੇ
ਗਲੇਨਸਾਈਡਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਗਲੇਂਟਵਰਥਮੰਗੇ
ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਏਕੜਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧ
ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਝੀਲਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧ
ਗੁੱਡੀਵਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਚੰਗਾ ਪਾਣੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗੋਰਲਿਟਜ਼ਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ/ਸ਼ੁੱਕਰ A/R
ਗੋਵਾਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੌਲੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗ੍ਰੈਂਡੋਰਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਗਰੈਵਲਬਰਗਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਸਲੇਟੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗ੍ਰੇਸਨਬੁੱਧ
ਹਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਰੇਨਫੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗ੍ਰਿਫਿਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗਰਨੇਸੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗੁਲ ਲੇਕਸੋਮ / ਮੰਗਲ / ਤੁ
ਹੈਫੋਰਡਸੋਮ
ਹੇਗਨਬੁਧ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੇਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਹਾਲਬ੍ਰਾਈਟਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਹੈਮਲਿਨਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ/ਬੁੱਧ
ਹੈਂਡਸਵਰਥਮੰਗੇ
ਹੈਨਲੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਹੈਰਿਸਤੂ
ਹਾਵਰਡਨਬੁੱਧ
ਹੇਜ਼ਲ ਡੇਲਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ/ਸ਼ੁੱਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੇਜ਼ਨਮੋਰਮੰਗੇ
ਹਰਨੇਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੈਂਡਨਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੈਨਰੀਬਰਗਤੂ
ਹੇਪਬਰਨਬੁੱਧ
ਹਰਬਰਟਸੋਮ
ਹੇਵਰਡਮੰਗੇ
ਹਿਲਮੰਡਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹਾਜਵਿਲੇਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੋਇਬੁੱਧ
ਹੋਲਬੀਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜਲਦੀ ਫੜੋਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਹੂਜ਼ੀਅਰਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹਬਰਡਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਹਡਸਨ ਬੇਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਹਮਬੋਲਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਹਿਆਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ਾਹੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਇਨਸਿੰਜਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
Invermayਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਇਟੁਨਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜਾਨਸਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜੈਸਮੀਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਮਸੈਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੰਧਾਰਮੰਗਲਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੇਟੇਪਵਾ ਬੀਚਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੇਵਿਲਬੁੱਧ
ਕੀਲਰਤੂ
ਕੈਲੀਹਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੇਲਸੋਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਕੈਲਵਿੰਗਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੇਨਸਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਕੇੰਡਲਮੰਗੇ
ਕੈਨੇਡੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੇਨੋਸੀ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਰੋਬਰਟਮੰਗਲ / ਗੁ
ਕੇਚਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਿੱਲੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਿਨਕਾਇਡਮੰਗੇ
ਕਿੰਡਰਸਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਿਨਿਸਟੀਨੋਸੋਮ/ਮੰਗਲ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਕਿਪਲਿੰਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਿਸਬੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕ੍ਰੋਨੌਮੰਗੇ
ਕ੍ਰਾਈਡੋਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੁਰੋਕੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਈਲਤੂ
ਕਾਈਲਤੂ
ਕਾਈਲਮੋਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਾ ਰੋਂਜਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਕਾਡੇਨਾਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲੈਫਲੇਚਬੁਧ/ਬੁੱਧ
ਲਾਅਰਡਬੁੱਧ
ਲਾਜੋਰਡਮੰਗੇ
ਅਲਮਾ ਝੀਲਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਲੇਨੋਰ ਝੀਲਤੂ
ਲੈਂਪਮੈਨਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਸਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਡਿਸਸੋਮ
ਲੈਂਗਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲਾਂਗਬੈਂਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੈਂਗੇਨਬਰਗਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਗਮਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਨਿਗਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਸ਼ਬਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੌਰਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਲੌਸਨਤੂ
ਲੀਡਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Leaskਤੂ
ਲੇਬਰਟਤੂ
ਲੇਮਬਰਗਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਮਸਫੋਰਡਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਓਵਿਲਤੂ
ਲੀਰੋਸਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੀਰੋਏਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੈਸਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੈਸਟੌਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਆਜ਼ਾਦੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਬੈਂਥਲਬੁੱਧ
ਲਾਈਮ੍ਰਿਕਬੁਧ/ਬੁੱਧ
ਲਿੰਟਲਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਪਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੀਸੀਅਕਸਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜੀਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੋਇਡਮਿੰਸਟਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲਾੱਕਵੁੱਡਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੂਨ ਝੀਲਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲੋਰੇਬਰਨਬੁੱਧ
ਲੋਰਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪਿਆਰਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਲਵਰਨਾਮੰਗਲਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲੱਕੀ ਲੇਕਵੀਰਵਾਰ (ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਈ-ਸਿਤੰਬਰ 16 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)
ਲਮਸਡਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ
ਲੂਸਲੈਂਡਮੰਗਲ / ਗੁ
ਮੈਕਡਾਉਲਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੈਕਲਿਨਮੰਗਲਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੈਕਨੱਟਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਆਹ
ਮੈਕਾਊਨਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮੈਕਰੋਰੀਤੂ
ਮੈਡਸਟੋਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੇਜਰਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮਕਵਾਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੈਨੀਟੋ ਬੀਚਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਨਕੋਟਾਮੰਗੇ
ਮਨੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਪਲ ਕ੍ਰੀਕਸੋਮਵਾਰ / ਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਮਾਰਸਲਿਨਤੂ
ਮਾਰਚਵੈਲਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਮਾਰਗੋਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਰਕਿਨਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਰਕੁਇਸਤੂ
ਮਾਰਸਡਨਬੁੱਧ
ਮਾਰਸ਼ਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਰਟੇਨਸਵਿੱਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਰੀਫੀਲਡਸੋਮ
ਮੇਅਫਾਇਰਸੋਮ
ਮੇਮੋਂਟਸੋਮ
ਮਜ਼ਨੋਦਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਮੈਕਕਾਰਡਮੰਗੇ
ਮੈਕਲਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਕਮੋਹਨਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੀਚਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਦਾਨ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੀਥ ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੈਡਸਟੇਡਸੋਮ
ਮੈਲਫੋਰਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੇਲਵਿਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੀਓਟਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੇਰਵਿਨਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੇਸਕਨਾਵਬੁੱਧ
ਮਾਇਰੋਨਮੰਗੇ
ਮਿਡੈਲਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੱਧ ਝੀਲਬੁੱਧ
ਮਿਕਡੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਈਲਡਨਸੋਮ
ਮੀਲ ਪੱਥਰਤੂ
ਮਿੰਟਨਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮਿਸਟੈਟੀਮਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮਿਸਟਵਾਸਸਮੰਗਲਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮਾਂਟ ਨੇਬੋਤੂ
ਮਾਂਟਮਾਰਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਝੀਲਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੂਸ ਜਬਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੂਸੋਮਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੋਰਸਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੋਰਟਲੈਚਤੂ
ਮੋਸਬੈਂਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੋਜ਼ਾਰਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੁਨਸਟਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਸਕੇਗ ਝੀਲਤੂ
ਮੁਸਕੋਵੇਕਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਨਾਈਕੈਮਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਨੀਲਬਰਗਬੁੱਧ
ਨਿudਡੋਰਫਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਨੇਵਿਲਮੰਗੇ
ਨੀਪਾਵਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਨੋਕੋਮਿਸਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਨਾਰਵੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਉੱਤਰੀ ਬੈਟਲਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਉੱਤਰੀ ਗੇਟਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉੱਤਰੀ ਪੋਰਟਲਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਧ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇਤੂ
ਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ/ਸ਼ੁੱਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਓਕਸ਼ੇਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਓਡੇਸਾਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਜੀਮਾਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਕਾਨੀਜ਼ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਓਕਲਾਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ/ਸ਼ੁੱਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਿਆਜ਼ ਝੀਲਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਓਰਕੇਡੀਆਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਓਸੇਜਮੰਗੇ
ਓਸਲਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਔਂਗਰੇਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਆਉਟਲੁੱਕਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਆਊਟਰਾਮਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਆਕਸਬੋਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਪੈਡੌਕਵੁੱਡਤੂ
ਪਕਵਾਵ ਝੀਲਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪਾਮਰਮੰਗੇ
ਪੈਮਬ੍ਰੂਨਮੰਗੇ
ਪੰਗਮੈਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਹਿੱਲਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪਾਰਕਬੇਗਤੂ
ਪਾਰਕਮੈਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਪਾਰਕਸਾਈਡਤੂ
ਪਾਸਕਾਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ/ਮੰਗਲ
ਪਾਸਵੇਗਿਨਤੂ
ਪੇਂਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
Peeblesਮੰਗੇ
ਪੈਲੀਕਾਨ ਲੇਕਤੂ
ਪੈਲੀਤੂ
ਸਜ਼ਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੈਂਸਤੂ
ਪੈਨਸੈਂਸਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪਰਸੀਵਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪਰਡਿ.ਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੀਟਰਸਨਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਫਿਪਨਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪਿਆਪੋਟਸੋਮ/ਮੰਗਲ/ਵੀਰ
ਪੀਅਰਸਲੈਂਡਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਾਈਕ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪੀਲਰਬੁੱਧ
ਪਾਇਲਟ ਬੱਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਫ਼ੀਤੂ
ਪਲੋਵਰ ਝੀਲਮੰਗਲਵਾਰ / ਵੀਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਲੰਕੇਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੋਂਟਿਕਸਮੰਗੇ
ਪੋਰਕੁਪਾਈਨ ਪਲੇਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੋਰਟ੍ਰੀਵਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰੇਰੀ ਬੇਰੀਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਪ੍ਰੇਰੀ ਨਦੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰੀਸਵਿਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰੀਲੇਟਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰਿੰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰੂਡ ਹੋਮਮੰਗੇ
ਪੁੰਨੀਚੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Qu ਅਪੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੁਇਲ ਲੇਕਮੰਗਲ
ਕੁਇੰਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਖਰਗੋਸ਼ ਝੀਲਸੋਮ
ਰੈਡੀਸਨਸੋਮ
ਰੈਡਵਿਲੇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਰਾਮਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਤੇਜ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਰੇਮੋਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਾਲ ਧਰਤੀਸੋਮ
ਲਾਲ ਜੈਕਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੀਡਵਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੇਜੀਨਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੇਜੀਨਾ ਬੀਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ
ਮਾਲੀਆਮੰਗਲ / ਗੁ
ਰੀਨਤੂ
ਰਾਇਸਟਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਰਿਚਰਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਰਿਚਰਡਸਨਮੰਗੇ
ਰਿਵਰਹਰਸਟਤੂ
ਰੋਕੇਨਵਿਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਾਕਲੇਗਨਸੋਮ/ਮੰਗਲ/ਬੁੱਧ/ਸ਼ੁੱਕਰ
ਰੌਕੈਵੇਨਸੋਮ
ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀਤੂ
ਰੋਜ਼ਟਾਉਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੋਸਟੇਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਸੌਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗੋਲ ਲੇਕਬੁੱਧ
ਰੋਵੱਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੁਨਿਕਸੈਨਸੋਮ
Runnymedeਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਰਾਇਰਸਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਨਮਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਸਕ ਲੈਂਡਿੰਗਹਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸਸਕੈਟੂਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਾਸਟਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਕਾਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਕਾoutਟ ਝੀਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸੇਡਲੇਮੰਗੇ
ਸੀਮਨਜ਼ਬੁੱਧ
ਸੇਨਲੈਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸ਼ੈਕਲਟਨਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ੈਮਰੌਕਤੂ
ਸ਼ੌਨਾਵੋਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ਹੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ੈਲ ਲੇਕਤੂ
ਸ਼ੈਲਬਰੂਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ੀਲਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸ਼ਿਪਮੈਨਮੰਗਲਵਾਰ/ਸ਼ੁੱਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਸ਼ੋਲ ਝੀਲਸੋਮ
ਸਿਲਟਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਿੰਪਸਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਿੰਟਲੂਟਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਵੀਟਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਮਾਈਲੀਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਨੋਡੇਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾoutਥੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗਵਰਨਰਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫੈਲਣਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਪੀਅਰਜ਼ਸੋਮ
ਸਟੀਰਵੁੱਡਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸਪ੍ਰਿੰਗਸਾਈਡਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸਪਰੂਸ ਹੋਮਤੂ
ਸਪਰੂਸ ਝੀਲਬੁੱਧ
ਜਾਸੂਸੀ ਹਿੱਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੇਂਟ ਬੇਨੇਡਿਕਟਬੁੱਧ
ਸੇਂਟ ਬ੍ਰੀਅਕਸਮੰਗਲ / ਗੁ
ਸੈਂਟ ਡੇਨਿਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੇਂਟ ਗ੍ਰੇਗੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੇਂਟ ਆਈਸੀਡੋਰ ਡੀ ਬੇਲੇਵਯੂਬੁੱਧ
ਸੇਂਟ ਲੂਯਿਸਬੁੱਧ
ਸੈਂਟ ਵਾਲਬਰਗਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟਾਲਵਰਟਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟਾਰ ਸਿਟੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਸਟੀਲਮੈਨਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸਟੇਨਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ/ਸ਼ੁੱਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਟੀਵਰਟ ਵੈਲੀਹਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸਟਾਕਹੋਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਟੌਰਥੋਕਸਮੰਗਲ / ਗੁ
ਸਟੌਫਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟਰਾਂਗਫੀਲਡਬੁੱਧ
ਸਟਰਜਨ ਝੀਲਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸਟਰਗਿਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਫਲਤਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਰਮੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਸਵੈਨਸਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਵਿਫਟ ਵਰਤਮਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਟੈਡਮੋਰਮੰਗਲ
ਟੈਂਟਲਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਟੈਸਿਅਰਤੂ
ਥੀਓਡੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਥੋਡੇਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਤਿਸਡੇਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਟੋਬਿਨ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੁਣੇ ਜਾਣਾਤੂ
ਟੋਂਪਕਿਨਜ਼ਸੋਮ / ਮੰਗਲ / ਤੁ
ਟੋਰਕਵੇਸੋਮ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਟਫਨੈਲਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ/ਸ਼ੁੱਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਗਾਸਕੇਤੂ
ਟਰਟਲ ਲੇਕ ਵੈਸਟਸਾਈਡਬੁਧ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਟਰਟਲਫੋਰਡਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਟਕਸਫੋਰਡਤੂ
ਟਵੇਬੁੱਧ
ਟਿਵਾਨਮੰਗੇ
ਏਕਤਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵੈਲ ਮੈਰੀਹਰ ਦੂਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ - ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਵੰਦੂਰਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
Vanguardਮੰਗੇ
ਵੈਨਸਕਾਯਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਥੋ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਅਰਥਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵੇਨਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Vereginਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਰੂਡਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੇਸਟਾਸਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵਿਬੈਂਕਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਾਇਸਰਾਇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਕਟੋਅਰਮੰਗੇ
ਵਿਸਕਾਉਂਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੋਂਡਾਮੰਗੇ
ਵਡੇਨਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਾਹਪੇਟਨਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
Wakawਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਾਲਡੇਕਸੋਮ
ਵਾਲਡੈਮਬੁੱਧ
ਵਾਲਡ੍ਰੋਨਬੁੱਧ
ਵਾਲਪੋਲਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਵੈਪੇਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਰਮਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਸੇਕਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਕੇਸੀਯੂਤੂ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਝੀਲਸੋਮ - ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਵੱਛਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਟਸਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਛੋਪਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਵੋਟਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਵੈਬਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਹਫਤੇਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੇਅਰਡੇਲਤੂ
ਵੈਲਵਿਨਬੁੱਧ
ਵੈਸਟਵਿviewਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵੇਕਵਿਨਮੰਗਲਵਾਰ/ਸ਼ੁੱਕਰ - ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਵੇਬਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਚਿੱਟਾ ਰਿੱਛਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਚਿੱਟੀ ਬੀਅਰ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਿਟੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਫੌਕਸਰੋਜ਼ਾਨਾ - ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪਰੂਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਟਾਰਤੂ
ਵ੍ਹਾਈਟਵੁੱਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਲਬਰਟਮੰਗੇ
ਵਿਲਕੋਕਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਲਕੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਲੋ ਸਮੂਹਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿੰਡੋਰਸਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਜੇਟੋਨਸੋਮ
ਵਿਸ਼ਾਰਟਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਚੀਕਨ ਲੇਕ ਬੈਂਡਥੂ - ਆਫ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵੋਲਸੇਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੱਕੜ ਪਹਾੜਮੰਗੇ
ਵੁੱਡਰੋਤੂ
Wroxtonਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਆਹ
ਵਿਨਯਾਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਯਾਰਬੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪੀਲੀ ਕਰੀਕਬੁੱਧ
ਪੀਲਾ ਘਾਹਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਯੌਰਕਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜਵਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜ਼ੀਜ਼ੀਲੈਂਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਜ਼ੇਹਨਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਜ਼ੈਨਨ ਪਾਰਕਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਲ ਕਰੋ 1-866-793-3303 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਅਰ, ਛੋਟੇ / ਐਲਟੀਐਲ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਮਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਓ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ!
pa_INPanjabi
en_CAEnglish hi_INHindi urUrdu tlTagalog pa_INPanjabi

ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Jay ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ.

1ਟੀਪੀ 5 ਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ, ਵਪਾਰੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ