ਕਿਰਾਇਆ ਤਹਿ

ਟਿਕਾਣਾ ਤਹਿ

ਟਿਕਾਣਾਸਮਾਸੂਚੀ, ਕਾਰਜ - ਕ੍ਰਮ
ਐਬੇਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਬਰਡੀਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਬਰਨੇਟੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਡਾਨੈਕਸੋਮ
ਅਹਤਾਹਕਕੋਪਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਏਅਰ ਰੰਗੇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਲਾਮੇਡਾਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਐਲਬਰਟਵਿਲੇਤੂ
ਅਲੀਦਾਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਐਲਨਤੂ
ਐਲਵੇਨਾਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਅਲੀਸ਼ਾਮਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਐਮਸਟਰਡਮਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਐਨੀਰੋਇਡਮੰਗਲ
ਐਂਗਲਿਨ ਝੀਲਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਐਨਹਾਈਮਤੂ
ਆਂਟਲਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਆਰਬਰਫੀਲਡਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਤੂ
ਆਰਕੋਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਅਰਦਾਥਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਬੀਚਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਅਰਰਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪੁੱਛਗਿੱਛਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਸਿਨੀਬੋਆਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਟਨ ਦੀ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਾਣੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
Avonhurstਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਏਵੋਨਾਲੀਆਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਆਇਲਸਬਰੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੀ ਕਹਿ ਟਾਹਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਾਲਕਾਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਾਲਗੋਨੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੈਂਗੋਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੈਂਕਐਂਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੇਅਰਿੰਗਬੁੱਧ
ਬੈਟਲਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੈਟਲਫੋਰਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੀਟੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬੇਉਬੀਅਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੀਚੀਤੂ
ਬੇਲੇ ਪਲੇਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਬੇਲੇਗਰਡੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੇਲੇਵਿਊਬੁੱਧ
ਬੈਂਗਫਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੈਥੂਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੇਵਰਲੇਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬਿਨੇਫਾਈਟਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਵੱਡੀ ਨਦੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੱਡਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬਿਰਚ ਪਹਾੜੀਆਂਬੁੱਧ
ਬਿਰਸੇਤੂ
ਬਲੈਕਸਟ੍ਰੈਪਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬਲੇਡਵਰਥਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਬਲੇਨ ਲੇਕਤੂ
ਬੋਰਡਨਸੋਮ
ਸੀਮਾ ਡੈਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬ੍ਰੇਕਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬ੍ਰੈਡਵੈਲਤੂ
ਬਰੇਡਨਬਰੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬ੍ਰੇਸੈਲਰਸੋਮ
ਬ੍ਰਿਕਰੇਸਟਤੂ
ਬਰਾਡਕ੍ਰੇਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬ੍ਰਾਡਵਿviewਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਰੌਕਬੁੱਧ
ਬਰੂਡਰਿਕਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਬ੍ਰੋਮਹੈੱਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬਰੁੱਕਸਬੀਸੋਮ
ਬ੍ਰਾleਨਲੀਤੂ
ਬਰੂਨੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੁਚਾਨਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੁਏਨਾ ਵਿਸਟਾਮੰਗਲ
ਬਫੇਲੋ ਪੌਂਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੁਲੀਆਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੁਰਰਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬੁਰਜਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਰਸਟਾਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਬੁਸ਼ੇਲ ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੈਬਰੀਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੈਡੀਲੈਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੈਲਡਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੈਂਡੀਐਕਮੰਗਲ
ਮੋਮਬੱਤੀ ਝੀਲਤੂ
ਕੈਂਡੋਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੈਨੋਰਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੈਨਵੁੱਡਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਰਡਰੋਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੈਰੀਵਾਲੇਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਕਾਰਲਾਈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਰਮਲਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਕਾਰਮੀਕਲਸੋਮ/ਮੰਗਲ/ਵੀਰ
ਕਾਰੰਡਫਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਕੈਰਨਤੂ
ਕੈਰਨਪੋਰਟਤੂ
ਗਾਜਰ ਨਦੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਸਾ ਰੀਓਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਟਤੂ
ਸਿਲੋਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚੈਂਬਰਲੇਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚੈਪਲਿਨਤੂ
ਚਿੱਟੇਕ ਝੀਲਤੂ
ਚੁਆਇਸਲੈਂਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੇਕਤੂ
ਚਰਚਬ੍ਰਿਜਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਲੇਅਰਤੂ
ਕਲੇਵਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
Claybankਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਲੇਮੇਨਸੇਉਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਿਖਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਚਿਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਡੇਰੇਤੂ
ਕੋਲਵਿਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਾਲੋਨਸੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੰਪੀਅਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਾਂਗਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜਿੱਤਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਕੰਜ਼ਰਵਾ ਪਾਰਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਨਿਰੰਤਰਤਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੌਂਸਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
Corinneਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਵੇਰਮੰਗਲ
ਕੋਰੋਨਾਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਟੌ ਕ੍ਰੀਕਤੂ
ਕਾਵੇਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਰਿਕਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਕ੍ਰੇਨ ਵੈਲੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕ੍ਰੇਵਿਨਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ
ਕ੍ਰੀਲਮੈਨਮੰਗਲ
ਕਰਾਸਮਾਉਂਟ ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕਰੂਟਵੈਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਝੀਲਤੂ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸਬੁੱਧ
ਕੁਡਵਰਥਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਪਾਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚਾਕੂ ਕੱਟੋਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਸਿਮ੍ਰਿਕਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੈਫੋਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡਾਲਮੇਨੀਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਾਨਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਡੈਨਬਰੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੇਵਿਡਸਨਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਡੇਵਿਨਮੰਗਲ
ਡੈਬਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੀਅਰ ਵੈਲੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡਲੀਸਲਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਥੋ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੇਲਮਾਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੈਮੇਨਤੂ
ਡੇਨਹੋਲਮਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੈਨਜ਼ਿਲਮੰਗਲ
ਦਿਲਕੇਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਿੰਸਮੋਰਸੋਮ
ਡਿਸਲੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੌਡਸਲੈਂਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੋਮਰੇਮੀਬੁੱਧ
ਡੋਨਾਵੋਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੋਰਿਨਟੋਸ਼ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡਗਲਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਕਲ ਪਾਰਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਖਿੱਚੋਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੁਬੁਕਬੁੱਧ
ਡਕ ਲੇਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡਕ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਕਲ ਪਾਰਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਡੱਫਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੰਡਰਨਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਡੁਪੇਰੋਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਦੁਵਲਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਾਇਸਾਰਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਰਲ ਗ੍ਰੇਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਈਸਟਐਂਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਈਟੋਨਿਆਬੁੱਧ
ਈਬੇਨੇਜ਼ਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਈਕੋ ਬੇਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਐਡਮਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਈਡਨਵੋਲਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਐਜਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੂਹਣੀਬੁੱਧ
ਐਲਫਰੋਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਲਰੋਜ਼ਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਹੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
Emerald ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਏਮਾ ਲੇਕਤੂ
ਐਨਕਾਨਾਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਬੁੱਧ
ਐਨਗਫੀਲਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਰਹੈਜੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਵਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਲਿਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਐਸਟਨਮੰਗਲ
ਭੌਤੂ
ਫੇਅਰਹੋਮਬੁੱਧ
ਨਾਕਾਮਸੋਮ
ਫਰਲੈਂਡਮੰਗਲ
ਫਾਈਫ ਲੇਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫਿਲਮੋਰਮੰਗਲ
ਲੱਭਣ ਵਾਲਾਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਫਿਸਕੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫਲੇਮਿੰਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੁੱਲਦਾਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਫੋਮ ਲੇਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਭੁੱਲਣਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਰਟ ਕਿ Quਅਪੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਰਟ ਸੈਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਸਟਨਤੂ
ਫੌਕਸ ਵੈਲੀਬੁੱਧ
ਫੌਕਸਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਮੰਗਲ
ਫ੍ਰੈਂਚਮੈਨ ਬੱਟਬੁੱਧ
ਫ੍ਰੋਬਿਸ਼ਰਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਫਰੰਟੀਅਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫੁਲਦਾਬੁੱਧ
ਗੈਨਸਬਰੋਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਗੈਲਿਵਨਸੋਮ
ਗਾਰਡੀਨਰ ਡੈਮਤੂ
ਗੈਰਾਲਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗਿਰਵਿਨਮੰਗਲ
Gladmarਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗਲਾਸਲੀਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਲੇਨ ਬੁਸ਼ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗਲੇਨ ਈਵੇਨਮੰਗਲ
ਗਲੈਨਾਵੋਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਲੈਨਬੇਨਮੰਗਲ
ਗਲੇਨਸਾਈਡਤੂ
ਗਲੇਂਟਵਰਥਮੰਗਲ
ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਏਕੜਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧ
ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਝੀਲਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧ
ਗੁੱਡੀਵਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਚੰਗਾ ਪਾਣੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗੋਰਲਿਟਜ਼ਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗੋਵਾਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੌਲੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗ੍ਰੈਂਡੋਰਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਘਾਹ ਦੀ ਲੱਕੜਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗਰੈਵਲਬਰਗਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਸਲੇਟੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗ੍ਰੇਸਨਬੁੱਧ
ਹਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਕਲ ਪਾਰਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗਰੇਨਫੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗ੍ਰਿਫਿਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਗਰਨੇਸੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗੁਲ ਲੇਕਸੋਮ/ਮੰਗਲ/ਵੀਰ
ਹੈਫੋਰਡਸੋਮ
ਹੇਗਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੇਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਹਾਲਬ੍ਰਾਈਟਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੈਮਲਿਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੈਂਡਸਵਰਥਮੰਗਲ
ਹੈਨਲੀਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਹੈਨਿਨ ਕ੍ਰੀਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੈਰਿਸਤੂ
ਹਾਵਰਡਨਬੁੱਧ
ਹੇਜ਼ਲ ਡੇਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਹੇਜ਼ਨਮੋਰਮੰਗਲ
ਹਰਨੇਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੈਂਡਨਤੂ
ਹੈਨਰੀਬਰਗਤੂ
ਹੇਪਬਰਨਬੁੱਧ
ਹਰਬਰਟਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੇਵਰਡਮੰਗਲ
ਹਿਲਮੰਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹਾਜਵਿਲੇਸੋਮ
ਹੋਇਬੁੱਧ
ਹੋਲਬੀਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜਲਦੀ ਫੜੋਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਹੂਜ਼ੀਅਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹਬਰਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹਡਸਨ ਬੇਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਹਮਬੋਲਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਹਿਆਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ਾਹੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਇਨਸਿੰਜਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
Invermayਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਇਟੁਨਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜਾਨਸਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜੈਸਮੀਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਮਸੈਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੰਧਾਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੇਟੇਪਵਾ ਬੀਚਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੇਵਿਲਬੁੱਧ
ਕੀਲਰਤੂ
ਕੈਲੀਹਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੇਲਸੋਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਕੈਲਵਿੰਗਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਨਸਟਨਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਕੇੰਡਲਮੰਗਲ
ਕੈਨੇਡੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੇਨੋਸੀ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਰੋਬਰਟਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਕੇਚਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਿੱਲੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਿਨਕਾਇਡਮੰਗਲ
ਕਿੰਡਰਸਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਿਨਿਸਟੀਨੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਿਪਲਿੰਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਿਸਬੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕ੍ਰੋਨੌਮੰਗਲ
ਕ੍ਰਾਈਡੋਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੁਰੋਕੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਈਲਤੂ
ਕਾਈਲਮੋਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਾ ਰੋਂਜਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਕਾਡੇਨਾਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲੈਫਲੇਚਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਲਾਅਰਡਬੁੱਧ
ਲਾਜੋਰਡਮੰਗਲ
ਅਲਮਾ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲੇਨੋਰ ਝੀਲਤੂ
ਲੈਂਪਮੈਨਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਸਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਡਿਸਸੋਮ
ਲੈਂਗਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲਾਂਗਬੈਂਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੈਂਗੇਨਬਰਗਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਗਮਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਨਿਗਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਸ਼ਬਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੌਰਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਲੌਸਨਤੂ
ਲੀਡਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Leaskਤੂ
ਲੇਬਰਟਤੂ
ਲੇਮਬਰਗਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਮਸਫੋਰਡਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਓਵਿਲਤੂ
ਲੀਰੋਸਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੀਰੋਏਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੈਸਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੈਸਟੌਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਆਜ਼ਾਦੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਬੈਂਥਲਬੁੱਧ
ਲਾਈਮ੍ਰਿਕਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਲਿੰਟਲਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਪਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੀਸੀਅਕਸਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜੀਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੋਇਡਮਿੰਸਟਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲਾੱਕਵੁੱਡਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੋਨ ਰੌਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲੂਨ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲੋਰੇਬਰਨਬੁੱਧ
ਲੋਰਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪਿਆਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲਵਰਨਾਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲੱਕੀ ਲੇਕਤੂ
ਲਮਸਡਨਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ
ਲੂਸਲੈਂਡਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਮੈਕਡਾਉਲਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੈਕਲਿਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੈਕਨੱਟਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਆਹ
ਮੈਕਾਊਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੈਕਰੋਰੀਤੂ
ਮੈਜ ਲੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਕਲ ਪਾਰਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੈਡਸਟੋਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੇਜਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮਕਵਾਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੈਨੀਟੋ ਬੀਚਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਨਕੋਟਾਮੰਗਲ
ਮਨੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਪਲ ਕ੍ਰੀਕਸੋਮ/ਮੰਗਲ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਮਾਰਸਲਿਨਤੂ
ਮਾਰਚਵੈਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮਾਰਗੋਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਰਕਿਨਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਰਕੁਇਸਤੂ
ਮਾਰਸਡਨਬੁੱਧ
ਮਾਰਸ਼ਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਰਟੇਨਸਵਿੱਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਰਟਿਨਸ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੈਰੀਫੀਲਡਸੋਮ
ਮੇਅਫਾਇਰਸੋਮ
ਮੇਮੋਂਟਸੋਮ
ਮਜ਼ਨੋਦਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਮੈਕਕਾਰਡਮੰਗਲ
ਮੈਕਲਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਕਮੋਹਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੀਚਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਦਾਨ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੀਡੋ ਲੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਕਲ ਪਾਰਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੀਥ ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਡਸਟੇਡਸੋਮ
ਮੈਲਫੋਰਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੇਲਵਿਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੀਓਟਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੇਰਵਿਨਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੇਸਕਨਾਵਬੁੱਧ
ਮਾਇਰੋਨਮੰਗਲ
ਮਿਡੈਲਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੱਧ ਝੀਲਬੁੱਧ
ਮਿਕਡੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਈਲਡਨਸੋਮ
ਮੀਲ ਪੱਥਰਤੂ
ਮਿੰਟਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮਿਸਟੈਟੀਮਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮਿਸਟਵਾਸਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮਾਂਟ ਨੇਬੋਤੂ
ਮਾਂਟਮਾਰਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੂਸ ਜਬਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੂਸੋਮਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੋਰਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਮੋਰਟਲੈਚਤੂ
ਮੋਸਬੈਂਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੋਜ਼ਾਰਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੁਨਸਟਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਸਕੇਗ ਝੀਲਤੂ
ਮੁਸਕੋਵੇਕਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਨਾਈਕੈਮਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਟੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਨੀਲਬਰਗਬੁੱਧ
ਨਿuanਨਲਾਜਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਨਿudਡੋਰਫਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਨੇਵਿਲਮੰਗਲ
ਨੀਪਾਵਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਨੋਕੋਮਿਸਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਨਾਰਵੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਉੱਤਰੀ ਬੈਟਲਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਉੱਤਰੀ ਗੇਟਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਉੱਤਰੀ ਪੋਰਟਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇਥੁਰ
ਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਕਸ਼ੇਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਓਡੇਸਾਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਜੀਮਾਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਕਾਨੀਜ਼ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਓਕਲਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਇੱਕ ਤੀਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਿਆਜ਼ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਓਰਕੇਡੀਆਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਓਸੇਜਮੰਗਲ
ਓਸਲਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਔਂਗਰੇਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਆਉਟਲੁੱਕਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਆਊਟਰਾਮਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਆਕਸਬੋਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ/ਵੀਰ
ਪੈਡੌਕਵੁੱਡਤੂ
ਪਕਵਾਵ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਾਮਰਮੰਗਲ
ਪੈਮਬ੍ਰੂਨਮੰਗਲ
ਪੰਗਮੈਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਹਿੱਲਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪਾਰਕਬੇਗਤੂ
ਪਾਰਕਮੈਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਪਾਰਕਸਾਈਡਤੂ
ਪਾਸਕਾ ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਾਸਕੀਆ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਾਸਵੇਗਿਨਤੂ
ਪੇਂਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
Peeblesਮੰਗਲ
ਪੀਪੀਕੀਸਿਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪੈਲੀਕਾਨ ਲੇਕਤੂ
ਪੈਲੀਤੂ
ਸਜ਼ਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੈਂਸਤੂ
ਪੈਨਸੈਂਸਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪਰਸੀਵਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪਰਡਿ.ਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੀਟਰਸਨਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਫਿਪਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਿਆਪੋਟਸੋਮ/ਮੰਗਲ/ਵੀਰ
ਪੀਅਰਸਲੈਂਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਾਈਕ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪੀਲਰਬੁੱਧ
ਪਾਇਲਟ ਬੱਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਫ਼ੀਤੂ
ਪਲੋਵਰ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪਲੰਕੇਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੋਂਟਿਕਸਮੰਗਲ
ਪੋਰਕੁਪਾਈਨ ਪਲੇਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਔਂਗਰੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
Regway ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪੋਰਟ੍ਰੀਵਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰੇਰੀ ਨਦੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰੀਸਵਿਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰੀਲੇਟਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰਿੰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰੂਡ ਹੋਮਮੰਗਲ
ਪੁੰਨੀਚੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Qu ਅਪੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੁਇਲ ਲੇਕਮੰਗਲ
ਕੁਇੰਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਖਰਗੋਸ਼ ਝੀਲਸੋਮ
ਰੈਡੀਸਨਸੋਮ
ਰੈਡਵਿਲੇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਰਾਮਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਤੇਜ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਰੇਮੋਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਾਲ ਧਰਤੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਲਾਲ ਜੈਕਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੀਡਵਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੇਜੀਨਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੇਜੀਨਾ ਬੀਚਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧ
ਮਾਲੀਆਮੰਗਲ
ਰੀਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਰਾਇਸਟਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਰਿਚਰਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਰਿਚਰਡਸਨਮੰਗਲ
ਰਿਵਰਹਰਸਟਤੂ
ਰੋਕੇਨਵਿਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਾਕਲੇਗਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਰੌਕੈਵੇਨਸੋਮ
ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀਤੂ
ਰੋਜ਼ਟਾਉਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੋਸਟੇਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਸੌਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗੋਲ ਲੇਕਬੁੱਧ
ਰੋਵੱਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੁਨਿਕਸੈਨਸੋਮ
Runnymedeਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਰਾਇਰਸਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਨਮਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਸਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਸਕੈਟੂਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਾਸਟਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਕਾਟਸੋਮ
ਸਕਾoutਟ ਝੀਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸੇਡਲੇਮੰਗਲ
ਸੀਮਨਜ਼ਬੁੱਧ
ਸੇਨਲੈਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸ਼ੈਕਲਟਨਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਸ਼ੈਮਰੌਕਤੂ
ਸ਼ੌਨਾਵੋਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ਹੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ੈਲ ਲੇਕਤੂ
ਸ਼ੈਲਬਰੂਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ੀਲਡਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸ਼ਿਪਮੈਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ੋਲ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਿਲਟਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਿੰਪਸਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਿੰਟਲੂਟਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਵੀਟਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਮਾਈਲੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਨੋਡੇਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਾoutਥੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗਵਰਨਰਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫੈਲਣਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਪੀਅਰਜ਼ਸੋਮ
ਸਟੀਰਵੁੱਡਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸਪ੍ਰਿੰਗਸਾਈਡਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸਪਰੂਸ ਹੋਮਤੂ
ਸਪਰੂਸ ਝੀਲਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜਾਸੂਸੀ ਹਿੱਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੇਂਟ ਬੇਨੇਡਿਕਟਬੁੱਧ
ਐਸਟੀ ਬਰੇਕਸਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸੈਂਟ ਡੇਨਿਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੇਂਟ ਗ੍ਰੇਗੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੇਂਟ ਈਸੀਡੋਰ ਡੀ ਬੇਲੇਵਯੂਬੁੱਧ
ਸੇਂਟ ਲੂਯਿਸਬੁੱਧ
ਸੈਂਟ ਵਾਲਬਰਗਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟਾਲਵਰਟਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਖੜੀ ਮੱਝਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਟਾਰ ਸਿਟੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਸਟੀਲਮੈਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਟੇਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟੀਵਰਟ ਵੈਲੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਟਾਕਹੋਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਟੌਰਥੋਕਸਮੰਗਲਵਾਰ/ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸਟੌਫਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟਰਾਂਗਫੀਲਡਬੁੱਧ
ਸਟਰਜਨ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਟਰਗਿਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਫਲਤਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਰਮੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਸਵੈਨਸਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਵਿਫਟ ਵਰਤਮਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਟੈਡਮੋਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਟੈਂਟਲਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਟੈਸਿਅਰਤੂ
ਥੀਓਡੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਥੋਡੇਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਤਿਸਡੇਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਟੋਬਿਨ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਹੁਣੇ ਜਾਣਾਤੂ
ਟੋਂਪਕਿਨਜ਼ਸੋਮ/ਮੰਗਲ/ਵੀਰ
ਟੋਰਕਵੇਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਟ੍ਰਾਂਸਗਾਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਟਫਨੈਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਤੁਗਾਸਕੇਤੂ
ਟਰਟਲ ਲੇਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਟਰਟਲਫੋਰਡਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਟਕਸਫੋਰਡਤੂ
ਟਵੇਬੁੱਧ
ਟਿਵਾਨਮੰਗਲ
ਏਕਤਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੈਲ ਮੈਰੀਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵੰਦੂਰਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
Vanguardਮੰਗਲ
ਵੈਨਸਕਾਯਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਥੋ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਅਰਥਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵੇਨਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Vereginਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਰੂਡਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੇਸਟਾਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵਿਬੈਂਕਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਾਇਸਰਾਇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਕਟੋਅਰਮੰਗਲ
ਵਿਸਕਾਉਂਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੋਂਡਾਮੰਗਲ
ਵਡੇਨਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਾਹਪੇਟਨ ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
Wakawਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਾਲਡੇਕਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵਾਲਡੈਮਬੁੱਧ
ਵਾਲਡ੍ਰੋਨਬੁੱਧ
ਵਾਲਪੋਲਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਵੈਪੇਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਰਮਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਸੇਕਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਕੇਸੀਯੂਤੂ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਝੀਲਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਸਵੱਛਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਟਸਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਛੋਪਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਵੋਟਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਵੈਬਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਹਫਤੇਬੁੱਧ
ਵੇਅਰਡੇਲਤੂ
ਵੈਲਵਿਨਬੁੱਧ
ਵੈਸਟਵਿviewਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵੇਕਵਿਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੇਬਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਚਿੱਟਾ ਰਿੱਛਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਚਿੱਟੀ ਬੀਅਰ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਿਟੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਫੌਕਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪਰੂਸਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਟਾਰਤੂ
ਵ੍ਹਾਈਟਕੈਪ ਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵ੍ਹਾਈਟਵੁੱਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਲਬਰਟਮੰਗਲ
ਵਿਲਕੋਕਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਲਕੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਲੋ ਸਮੂਹਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿੰਡੋਰਸਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਜੇਟੋਨਸੋਮ
ਵਿਸ਼ਾਰਟਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵੋਲਸੇਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੱਕੜ ਪਹਾੜਮੰਗਲ
ਵੁੱਡਰੋਤੂ
Wroxtonਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵਿਨਯਾਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਯਾਰਬੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪੀਲੀ ਕਰੀਕਬੁੱਧ
ਪੀਲਾ ਘਾਹਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਯੌਰਕਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜਵਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜ਼ੀਜ਼ੀਲੈਂਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਜ਼ੇਹਨਰਬੰਦ ਰੂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਜ਼ੈਨਨ ਪਾਰਕਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਲ ਕਰੋ 1-866-793-3303 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਅਰ, ਛੋਟੇ / ਐਲਟੀਐਲ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਮਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਓ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ!
pa_INPunjabi
en_CAEnglish hi_INHindi urUrdu tlTagalog pa_INPunjabi

ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Jay ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ.

1ਟੀਪੀ 5 ਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ, ਵਪਾਰੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ