ਕਿਰਾਇਆ ਤਹਿ

ਟਿਕਾਣਾ ਤਹਿ

ਟਿਕਾਣਾਸਮਾਸੂਚੀ, ਕਾਰਜ - ਕ੍ਰਮ
ਐਬੇਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਬਰਡੀਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਬਰਨੇਟੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਡਾਨੈਕਸੋਮ
ਅਹਤਾਹਕਕੋਪਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਏਅਰ ਰੰਗੇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਲਾਮੇਡਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਐਲਬਰਟਵਿਲੇਤੂ
ਅਲੀਦਾਮੰਗਲ / ਗੁ
ਐਲਨਤੂ
ਐਲਵੇਨਾਮੰਗਲ / ਗੁ
ਐਮਸਟਰਡਮਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਐਨੀਰੋਇਡਮੰਗੇ
ਐਂਗਲਿਨ ਝੀਲਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਐਨਹਾਈਮਸੋਮ / ਤੂ
ਆਰਬਰਫੀਲਡਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਤੂ
ਆਰਕੋਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਅਰਦਾਥਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੁੱਛਗਿੱਛਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਸਿਨੀਬੋਆਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਏਵੋਨਾਲੀਆਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਆਇਲਸਬਰੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੀ ਕਹਿ ਟਾਹਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਾਲਕਾਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਾਲਗੋਨੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੇਅਰਿੰਗਬੁੱਧ
ਬੈਟਲਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੀਟੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬੀਚੀਤੂ
ਬੇਲੇ ਪਲੇਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਬੇਲੇਗਰਡੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੈਲੇਵਯੂ / ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਆਈਸੀਡੋਰ ਡੀ ਬੇਲੇਵਬੁੱਧ
ਬੈਂਗਫਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੈਥੂਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੇਵਰਲੇਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬਿਨੇਫਾਈਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਵੱਡੀ ਨਦੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੱਡਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬਿਰਚ ਪਹਾੜੀਆਂਬੁੱਧ
ਬਿਰਸੇਤੂ
ਬਲੈਕਸਟ੍ਰੈਪਮੰਗਲ / ਗੁ
ਬਲੇਡਵਰਥਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਬਲੇਨ ਲੇਕਤੂ
ਬੋਰਡਨਸੋਮ
ਸੀਮਾ ਡੈਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬ੍ਰੈਡਵੈਲਤੂ
ਬਰੇਡਨਬਰੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬ੍ਰੇਸੈਲਰਸੋਮ
ਬ੍ਰਿਕਰੇਸਟਤੂ
ਬ੍ਰਾਡਵਿviewਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬਰੌਕਬੁੱਧ
ਬਰੂਡਰਿਕਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਬਰੁੱਕਸਬੀਸੋਮ
ਬ੍ਰਾleਨਲੀਤੂ
ਬਰੂਨੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੁਚਾਨਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੁਏਨਾ ਵਿਸਟਾਮੰਗੇ
ਬੁਲੀਆਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੁਰਰਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਬੁਰਜਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਬੁਸ਼ੇਲ ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੈਬਰੀਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੈਂਡੀਐਕਮੰਗੇ
ਮੋਮਬੱਤੀ ਝੀਲਤੂ
ਕੈਨੋਰਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੈਨਵੁੱਡਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੈਰੀਵਾਲੇਮੰਗਲ / ਗੁ
ਕਾਰਲਾਈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਰਮਲਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਕਾਰਮੀਕਲਸੋਮ / ਮੰਗਲ / ਤੁ
ਕਾਰੰਡਫਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਕੈਰਨਤੂ
ਕੈਰਨਪੋਰਟਤੂ
ਗਾਜਰ ਨਦੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਟਤੂ
ਸਿਲੋਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚੈਂਬਰਲੇਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚੈਪਲਿਨਤੂ
ਚਿੱਟੇਕ ਝੀਲਤੂ
ਚੁਆਇਸਲੈਂਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੇਕਗਰਮੀ (ਜੂਨ - ਅਗਸਤ): ਵੀਰਵਾਰ
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੇਕਸਰਦੀਆਂ (ਸਤੰਬਰ- ਮਈ): ਥੋ
ਚਰਚਬ੍ਰਿਜਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਲੇਅਰਤੂ
ਕਲੇਵਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਿਖਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਚਿਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਡੇਰੇਤੂ
ਕੋਡਿਟਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਲੋਨਸੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜਿੱਤਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਨਿਰੰਤਰਤਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Corinneਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਵੇਰਮੰਗੇ
ਕੋਰੋਨਾਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੋਟੌ ਕ੍ਰੀਕਤੂ
ਕਰਿਕਮੰਗਲ / ਗੁ
ਕ੍ਰੇਨ ਵੈਲੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕ੍ਰੇਵਿਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ
ਕ੍ਰੀਲਮੈਨਮੰਗੇ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਝੀਲਤੂ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸਬੁੱਧ
ਕੁਡਵਰਥਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਪਾਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚਾਕੂ ਕੱਟੋਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਸਿਮ੍ਰਿਕਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਾਲਮੇਨੀਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਾਨਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਡੇਵਿਡਸਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਡੇਵਿਨਮੰਗੇ
ਡੈਬਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਲੀਸਲਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਥੋ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੇਲਮਾਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੈਮੇਨਸੋਮ / ਤੂ
ਡੈਨਜ਼ਿਲਮੰਗੇ
ਦਿਲਕੇਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਿੰਸਮੋਰਸੋਮ
ਡਿਸਲੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡੋਮਰੇਮੀਬੁੱਧ
ਖਿੱਚੋਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੁਬੁਕਬੁੱਧ
ਡਕ ਲੇਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੱਫਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਡੰਡਰਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਦੁਵਲਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਡਾਇਸਾਰਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਅਰਲ ਗ੍ਰੇਮੰਗਲ / ਗੁ
ਈਟੋਨਿਆਬੁੱਧ
ਈਬੇਨੇਜ਼ਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਡਮਬੁੱਧ
ਈਡਨਵੋਲਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਐਜਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੂਹਣੀਬੁੱਧ
ਐਲਫਰੋਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਲਰੋਜ਼ਸੋਮ / ਤੂ
ਹੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
Emerald ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਏਮਾ ਲੇਕਗਰਮੀ (ਜੂਨ - ਅਗਸਤ): ਵੀਰਵਾਰ
ਏਮਾ ਲੇਕਸਰਦੀਆਂ (ਸਤੰਬਰ- ਮਈ): ਥੋ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਬੁੱਧ
ਐਨਗਫੀਲਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਰਹੈਜੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਵਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਐਸਟਨਮੰਗੇ
ਭੌਤੂ
ਫੇਅਰਹੋਮਬੁੱਧ
ਨਾਕਾਮਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਫਰਲੈਂਡਮੰਗੇ
ਫਾਈਫ ਲੇਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫਿਲਮੋਰਮੰਗੇ
ਲੱਭਣ ਵਾਲਾਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫਿਸਕੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫਲੇਮਿੰਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਮ ਲੇਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਭੁੱਲਣਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਰਟ ਕਿ Quਅਪੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਰਟ ਸੈਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫੋਸਟਨਤੂ
ਫੌਕਸ ਵੈਲੀਬੁੱਧ
ਫੌਕਸਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਮੰਗੇ
ਫ੍ਰੈਂਚਮੈਨ ਬੱਟਬੁੱਧ
ਫ੍ਰੋਬਿਸ਼ਰਮੰਗਲ / ਗੁ
ਫਰੰਟੀਅਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫੁਲਦਾਬੁੱਧ
ਗੈਨਸਬਰੋਮੰਗਲ / ਗੁ
ਗੈਲਿਵਨਸੋਮ
ਗਾਰਡੀਨਰ ਡੈਮਸੋਮ / ਤੂ
ਗੈਰਾਲਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗਿਰਵਿਨਮੰਗੇ
ਗਲਾਸਲੀਨਸੋਮਵਾਰ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਲੇਨ ਈਵੇਨਮੰਗੇ
ਗਲੈਨਾਵੋਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਲੈਨਬੇਨਮੰਗੇ
ਗਲੇਨਸਾਈਡਤੂ
ਗਲੇਂਟਵਰਥਮੰਗੇ
ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਏਕੜਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧ
ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਝੀਲਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬੁੱਧ
ਗੋਰਲਿਟਜ਼ਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗੋਵਾਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗ੍ਰੈਂਡੋਰਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਗਰੈਵਲਬਰਗਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਗ੍ਰੇਸਨਬੁੱਧ
ਗਰੇਨਫੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗਰਨੇਸੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗੁਲ ਲੇਕਸੋਮ / ਮੰਗਲ / ਤੁ
ਹੈਫੋਰਡਸੋਮ
ਹੇਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਹੈਂਡਸਵਰਥਮੰਗੇ
ਹੈਨਲੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਹੈਰਿਸਤੂ
ਹਾਵਰਡਨਬੁੱਧ
ਹੇਜ਼ਲ ਡੇਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਹੇਜ਼ਨਮੋਰਮੰਗੇ
ਹੈਂਡਨਤੂ
ਹੈਨਰੀਬਰਗਤੂ
ਹੇਪਬਰਨਬੁੱਧ
ਹੇਵਰਡਮੰਗੇ
ਹਾਜਵਿਲੇ1 ਐਸ ਡੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁ
ਹੋਇਬੁੱਧ
ਹੋਲਬੀਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜਲਦੀ ਫੜੋਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਹਡਸਨ ਬੇਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਹਮਬੋਲਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਹਿਆਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ਾਹੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਇਨਸਿੰਜਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
Invermayਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਇਟੁਨਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜਾਨਸਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜੈਸਮੀਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਮਸੈਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਵਿਲਬੁੱਧ
ਕੀਲਰਤੂ
ਕੈਲੀਹਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕੇਲਸੋਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਕੈਲਵਿੰਗਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਨਸਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਕੇੰਡਲਮੰਗੇ
ਕੇਨੋਸੀ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੇਰੋਬਰਟਮੰਗਲ / ਗੁ
ਕੇਚਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਿੱਲੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਿਨਕਾਇਡਮੰਗੇ
ਕਿੰਡਰਸਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਿਨਿਸਟੀਨੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਿਪਲਿੰਗਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਿਸਬੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕ੍ਰੋਨੌਮੰਗੇ
ਕੁਰੋਕੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਕਾਈਲਤੂ
ਕਾਈਲਮੋਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਾ ਰੋਂਜਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਫਲੇਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਲਾਅਰਡਬੁੱਧ
ਲਾਜੋਰਡਮੰਗੇ
ਲੇਨੋਰ ਝੀਲਸੋਮ / ਤੂ
ਲੈਂਪਮੈਨਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਸਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਡਿਸਸੋਮ
ਲਾਂਗਬੈਂਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੈਂਗੇਨਬਰਗਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਂਗਮਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਨਿਗਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਸ਼ਬਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੌਰਾਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਲੌਸਨਤੂ
ਲੀਡਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Leaskਤੂ
ਲੇਬਰਟਤੂ
ਲੇਮਬਰਗਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੈਮਸਫੋਰਡਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਓਵਿਲਤੂ
ਲੀਰੋਸਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੀਰੋਏਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੈਸਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੈਸਟੌਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਆਜ਼ਾਦੀਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਬੈਂਥਲਬੁੱਧ
ਲਾਈਮ੍ਰਿਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਲਿੰਟਲਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਿਪਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੀਸੀਅਕਸਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਜੀਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੋਇਡਮਿੰਸਟਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲਾੱਕਵੁੱਡਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲੋਰੇਬਰਨਬੁੱਧ
ਲੋਰਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪਿਆਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੱਕੀ ਲੇਕਤੂ
ਲਮਸਡਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ
ਲੂਸਲੈਂਡਮੰਗਲ / ਗੁ
ਮੈਕਡਾਉਲਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੈਕਨੱਟਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਆਹ
ਮੈਕਰੋਰੀਸੋਮ / ਤੂ
ਮੈਡਸਟੋਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਨੀਟੋ ਬੀਚਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਨਕੋਟਾਮੰਗੇ
ਮਨੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਪਲ ਕ੍ਰੀਕਸੋਮਵਾਰ / ਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਮਾਰਸਲਿਨਤੂ
ਮਾਰਗੋਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਰਕਿਨਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਰਕੁਇਸਤੂ
ਮਾਰਸਡਨਬੁੱਧ
ਮਾਰਸ਼ਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਰਟੇਨਸਵਿੱਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਰੀਫੀਲਡਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਮੇਅਫਾਇਰਸੋਮ
ਮੇਮੋਂਟਸੋਮ
ਮਜ਼ਨੋਦਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਮੈਕਕਾਰਡਮੰਗੇ
ਮੈਕਲਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੀਚਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਦਾਨ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੀਥ ਪਾਰਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੈਡਸਟੇਡਸੋਮ
ਮੈਲਫੋਰਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੇਲਵਿਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੀਓਟਾਬੁੱਧ
ਮੇਰਵਿਨਬੁੱਧ
ਮੇਸਕਨਾਵਬੁੱਧ
ਮਾਇਰੋਨਮੰਗੇ
ਮਿਡੈਲਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੱਧ ਝੀਲਬੁੱਧ
ਮਿਕਡੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਾਈਲਡਨਸੋਮ
ਮੀਲ ਪੱਥਰਤੂ
ਮਾਂਟ ਨੇਬੋਤੂ
ਮਾਂਟਮਾਰਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮੂਸ ਜਬਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੂਸੋਮਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੋਰਟਲੈਚਤੂ
ਮੋਸਬੈਂਕਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੋਜ਼ਾਰਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮੁਨਸਟਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਸਕੇਗ ਝੀਲਤੂ
ਨਾਈਕੈਮਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਨੀਲਬਰਗਬੁੱਧ
ਨਿuanਨਲਾਜਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਨਿudਡੋਰਫਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਨੇਵਿਲਮੰਗੇ
ਨੀਪਾਵਿਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਨੋਕੋਮਿਸਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਨਾਰਵੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਉੱਤਰੀ ਬੈਟਲਫੋਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇਗਰਮੀ (ਜੂਨ - ਅਗਸਤ): ਵੀਰਵਾਰ
ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇਵਿੰਟਰ (ਸਤੰਬਰ- ਮਈ): ਬੁੱਧਵਾਰ / ਠੂ
ਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਕਸ਼ੇਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਓਡੇਸਾਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਜੀਮਾਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਕਲਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਓਸੇਜਮੰਗੇ
ਓਸਲਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਆਉਟਲੁੱਕਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਠੂ
ਆਕਸਬੋਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ
ਪੈਡੌਕਵੁੱਡਤੂ
ਪਾਮਰਮੰਗੇ
ਪੈਮਬ੍ਰੂਨਮੰਗੇ
ਪੰਗਮੈਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਹਿੱਲਬੁੱਧ
ਪਾਰਕਬੇਗ
ਪਾਰਕਮੈਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਪਾਰਕਸਾਈਡਤੂ
ਪਾਸਵੇਗਿਨਤੂ
ਪੇਂਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
Peeblesਮੰਗੇ
ਪੈਲੀਕਾਨ ਲੇਕਤੂ
ਪੈਲੀਤੂ
ਸਜ਼ਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੈਂਸਤੂ
ਪੈਨਸੈਂਸਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪਰਸੀਵਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪਰਡਿ.ਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੀਟਰਸਨਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਪਿਆਪੋਟਸੋਮ / ਮੰਗਲ / ਤੁ
ਪੀਲਰਬੁੱਧ
ਪਾਇਲਟ ਬੱਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਫ਼ੀਤੂ
ਪਲੰਕੇਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੋਂਟਿਕਸਮੰਗੇ
ਪੋਰਕੁਪਾਈਨ ਪਲੇਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪੋਰਟ੍ਰੀਵਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰੇਰੀ ਨਦੀਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰੀਸਵਿਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰੀਲੇਟਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਪ੍ਰਿੰਬੁੱਧ
ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟਦੋ ਵਾਰ
ਪ੍ਰੂਡ ਹੋਮਮੰਗੇ
ਪੁੰਨੀਚੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Qu ਅਪੈਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੁਇਲ ਲੇਕਮੰਗਲ
ਕੁਇੰਟਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਖਰਗੋਸ਼ ਝੀਲਸੋਮ
ਰੈਡੀਸਨਸੋਮ
ਰੈਡਵਿਲੇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਰਾਮਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਰੇਮੋਰਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਲਾਲ ਜੈਕਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੀਡਵਰਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੇਜੀਨਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੇਜੀਨਾ ਬੀਚਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ
ਮਾਲੀਆਮੰਗੇ
ਰਿਚਰਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਰਿਚਰਡਸਨਮੰਗੇ
ਰਿਵਰਹਰਸਟਤੂ
ਰੋਕੇਨਵਿਲੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਾਕਲੇਗਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਰੌਕੈਵੇਨਸੋਮ
ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀਤੂ
ਰੋਜ਼ਟਾਉਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੋਸਟੇਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਸੌਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗੋਲ ਲੇਕਬੁੱਧ
ਰੋਵੱਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰੁਨਿਕਸੈਨਸੋਮ
ਰਾਇਰਸਨਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਨਮਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਸਕੈਟੂਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਾਸਟਰਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਕਾਟਸੋਮ
ਸਕਾoutਟ ਝੀਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸੇਡਲੇਮੰਗੇ
ਸੀਮਨਜ਼ਬੁੱਧ
ਸ਼ੈਕਲਟਨ
ਸ਼ੈਮਰੌਕਤੂ
ਸ਼ੌਨਾਵੋਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ਹੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ੈਲ ਲੇਕਤੂ
ਸ਼ੈਲਬਰੂਕਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ਿਪਮੈਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਿਲਟਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਿੰਪਸਨਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਿੰਟਲੂਟਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਵੀਟਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਨੋਡੇਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਾoutਥੇਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਗਵਰਨਰਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਫੈਲਣਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਪੀਅਰਜ਼ਸੋਮ
ਸਟੀਰਵੁੱਡਤੂ
ਸਪ੍ਰਿੰਗਸਾਈਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਪਰੂਸ ਹੋਮਗਰਮੀ (ਜੂਨ - ਅਗਸਤ): ਵੀਰਵਾਰ
ਸਪਰੂਸ ਹੋਮਸਰਦੀਆਂ (ਸਤੰਬਰ- ਮਈ): ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸਪਰੂਸ ਝੀਲਬੁੱਧ
ਜਾਸੂਸੀ ਹਿੱਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੇਂਟ ਬੇਨੇਡਿਕਟਬੁੱਧ
ਐਸਟੀ ਬਰੇਕਸਮੰਗਲ / ਗੁ
ਸੈਂਟ ਡੇਨਿਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੇਂਟ ਗ੍ਰੇਗੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਆਈਸੀਡੋਰ ਡੀ ਬੇਲੇਵ / ਬੈਲੇਵਬੁੱਧ
ਸੇਂਟ ਲੂਯਿਸਬੁੱਧ
ਸੈਂਟ ਵਾਲਬਰਗਬੁੱਧ
ਸਟਾਲਵਰਟਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟਾਰ ਸਿਟੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਸਟੇਨਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟਾਕਹੋਮਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਟੌਰਥੋਕਸਮੰਗਲ / ਗੁ
ਸਟੌਫਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਟਰਾਂਗਫੀਲਡਬੁੱਧ
ਸਟਰਗਿਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਫਲਤਾਵਿਆਹ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗਰਮੀਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਸਵਿਫਟ ਵਰਤਮਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਟੈਸਿਅਰਤੂ
ਥੀਓਡੋਰਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਤਿਸਡੇਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਹੁਣੇ ਜਾਣਾਤੂ
ਟੋਂਪਕਿਨਜ਼ਸੋਮ / ਮੰਗਲ / ਤੁ
ਟੋਰਕਵੇਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਟਫਨੈਲਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਤੁਗਾਸਕੇਤੂ
ਟਰਟਲਫੋਰਡਬੁੱਧ
ਟਕਸਫੋਰਡਤੂ
ਟਵੇਬੁੱਧ
ਟਿਵਾਨਮੰਗੇ
ਏਕਤਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੰਦੂਰਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
Vanguardਮੰਗੇ
ਵੈਨਸਕਾਯਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ / ਥੋ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਅਰਥਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵੇਨਬੁੱਧ
Vereginਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਰੂਡਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਬੈਂਕਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਾਇਸਰਾਇਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਕਟੋਅਰਮੰਗੇ
ਵਿਸਕਾਉਂਟਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੋਂਡਾਮੰਗੇ
ਵਡੇਨਾਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
Wakawਮੰਗਲ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਾਲਡੈਮਬੁੱਧ
ਵਾਲਡ੍ਰੋਨਬੁੱਧ
ਵਾਲਪੋਲਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਵੈਪੇਲਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਰਮਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਸੇਕਾਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਕੇਸੀਯੂਗਰਮੀ (ਜੂਨ - ਅਗਸਤ): ਵੀਰਵਾਰ
ਵਾਕੇਸੀਯੂਸਰਦੀਆਂ (ਸਤੰਬਰ- ਮਈ): ਥੋ
ਸਵੱਛਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਟਸਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਛੋਪਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਾਵੋਟਾਸੋਮਵਾਰ / ਬੁਧ
ਵੈਬਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਹਫਤੇਬੁੱਧ
ਵੇਅਰਡੇਲਤੂ
ਵੈਲਵਿਨਬੁੱਧ
ਵੈਸਟਵਿviewਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵੇਕਵਿਨਮੰਗਲ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵੇਬਰਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਚਿੱਟੀ ਬੀਅਰ ਝੀਲਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਿਟੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਫੌਕਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਟਾਰਗਰਮੀ (ਜੂਨ - ਅਗਸਤ): ਵੀਰਵਾਰ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਟਾਰਸਰਦੀਆਂ (ਸਤੰਬਰ- ਮਈ): ਬੁੱਧਵਾਰ
ਵ੍ਹਾਈਟਵੁੱਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਲਬਰਟਮੰਗੇ
ਵਿਲਕੋਕਸਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਲਕੀਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਠੂ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿਲੋ ਸਮੂਹਮੰਗਲ / ਸ਼ਾਦੀ / ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਵਿੰਡੋਰਸਟਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਜੇਟੋਨਸੋਮ
ਵੋਲਸੇਲੀਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਲੱਕੜ ਪਹਾੜਮੰਗੇ
ਵੁੱਡਰੋਤੂ
ਵਿਨਯਾਰਡਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਯਾਰਬੋਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪੀਲੀ ਕਰੀਕਬੁੱਧ
ਯੌਰਕਟਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜਵਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜ਼ੀਜ਼ੀਲੈਂਡਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਜ਼ੈਨਨ ਪਾਰਕਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਕਾਲ ਕਰੋ 1-866-890-4815 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਅਰ, ਛੋਟੇ / ਐਲਟੀਐਲ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਮਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਓ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ!

pa_INPunjabi
en_CAEnglish hi_INHindi urUrdu tlTagalog pa_INPunjabi

ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Jay ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ.

1ਟੀਪੀ 5 ਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ, ਵਪਾਰੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ